m

WYDAWNICTWA AKADEMII RUCHU

W latach 80 - tych akademia Ruchu podjęła systematyczną i konsekwentną działalność wydawniczą. Decyzja ta nie była traktowana jako uzupełnienie zasadniczego nurtu aktywności AR. Rozumiana była jako kolejny, równorzędny w stosunku do dotychczas występujących form aktywności, kreatywny gest grupy twórczej wobec kontekstu sztuki i kontekstu rzeczywistości.

Pierwszą podjętą w stanie wojennym - i w reakcji na ograniczenia stanu wojennego była próba "samizdatowej" publikacji ZESZYT, podjęta w 1982 r. przy udziale zespołu socjologów, ekonomistów, politologów, co zdecydowanie określało charakter tej publikacji. Wydawanie ZESZYTU (w ilości 500 egzemplarzy) i dystrybuowanie jego w niezależnym obiegu wydawnictw zastało zawieszone po przygotowaniu drugiego numeru.

Właściwa, w pełni utożsamiana z zainteresowaniami zespołu AR praktyka wydawnicza została podjęta w 1984 r. Miała ona też pewien związek z inicjowanym w tym samym czasie projektem "latającej Akademii Ruchu". Jego idea polegała na dostarczaniu odizolowanym od dużych ośrodków młodzieżowym środowiskom małych miast przekazywanej w formie wszechstronnych warsztatów praktycznej inspiracji do kreatywnej samorealizacji, niezależnej od instytucjonalnego systemu.
Warsztaty "Latającej Akademii Ruchu" były realizowane w latach 1984 - 1986 w kilkunastu miastach powiatowych.

Realizowane w ramach koordynowanego przez Piotra Rypsona programu wydawniczego AR publikacje odbiegały zarówno od profilu ZESZYTU, jak również od wcześniejszych (1971 - 1981), broszurowych opracowań towarzyszących teatralnym i antropologicznym projektom Ośrodka Teatralnego Akademia ruchu. Należały do nich m.in. prezentowane po raz pierwszy w Polsce widowiska Teatru Kathakali, Teatru NO, Living Theatre - a także filmowe dokumentacje tradycji teatralnych Azji i Afryki, czy twórczości Roberta Wilsona.

Cykl wydawniczy podjęty w 1984 roku koncentrował uwagę na oryginalnych, ożywiających praktykę i teorię życia artystycznego zjawiskach sztuki światowej i polskiej, a także ideach wpływających na jej przemiany. Inicjatywy wydawnicze AR z założenia miały mieć charakter pionierski, uzupełniający luki oficjalnego rynku wydawniczego. W ramach tego cyklu Ośrodek Teatralny Akademia Ruchu zrealizował i dystrybuował w okresie 1984 - 89 kolejne pozycje wydawnicze.

FILM STRUKTURALNY - Regina Cornwell
( 1984, 34 str., nakład 500 egzemplarzy, przedruk z The Drama Review 1979)
Rzeczowa i kompetentna charakterystyka faktów i osobowości decydujących o kierunku rozwoju amerykańskiego kina awangardowego, na przełomie lat 60/70 - tych XX w., a tym samym jego odniesieniach do podobnych praktyk podejmowanych w Europie i w Polsce. W gronie twórców, którym poświęca swą uwagę R. Cornwell znajdują się m.in. S. Brahkage, J. Smith, A. Warhol, M. Snow, P. Sharits, J. Mekas, R. Kubelka.

INTERMEDIA I INNE ESEJE Dick Higgins
(1985r., nakład )
Zbiór esejów jednego z twórców i czołowych reprezentantów międzynarodowego ruchu Fluxus odniesionych do praktyki, motywacji i potencjału działań podejmowanych na pograniczu klasycznych dyscyplin twórczych.

MAIL ART., CZYLI SZTUKA POCZTY Piotr Rypson
Ujęta w formę książki artystycznej (przedruki, wlepki) prezentacja aktywnych praktyk w zakresie sztuki poczty i jej zastosowania w sytuacji ograniczeń komunikacji.

POSTMODERNIZM - KULTURA WYCZERPANIA?
red. Marcin Giżycki, współpraca Agnieszka Taborska
(1988, 212 str., nakład 2000 egzemplarzy)
Pierwszy w takim zakresie opublikowany w Polsce wybór wypowiedzi teoretycznych, artykułów i esejów najwybitniejszych (m.in. J.F. Lyotarda, R. Rorty’ego) teoretyków kultury podejmujących próbę zdefiniowania lub interpretacji nowego prądu umysłowego zaprzątającego uwagę środowisk naukowych i twórców kultury artystycznej.

OBRAZ SŁOWA. HISTORIA POEZJI WIZUALNEJ. Piotr Rypson
(1989, 374 str., nakład 2000 egzemplarzy)
Pierwsze w Polsce tak wszechstronne i wyczerpujące opracowanie historii poezji wizualnej (z uwzględnieniem poezji dźwiękowej) - doprowadzone do czasów współczesnych, w których ta dziedzina twórczości zaczęła być traktowana jako integralny składnik sztuki wizualnej.

PST! SYGNIA NOWEJ SZTUKI Józef Robakowski
(1989, 180 str., nakład 1000 egzemplarzy)
KULTURA ZRZUTY - Opracowanie zbiorowe
(1989, 190 str., nakład 2000 egzemplarzy)

Obydwie publikacje ze względu na charakter opracowania graficznego należy traktować je jako książki artystyczne, odnoszą się do realizowanych w niezależnym obiegu inicjatyw artystycznych podejmowanych w latach 80 - tych. Działania te były wyrazem reakcji artystów z różnych środowisk na ograniczenie stanu wojennego i lat późniejszych.

OBIEG
(nakład 500 egzemplarzy)
Wydawany przez AR od października 1987 do końca 1989 informator poświęcony faktom i ideom występującym w obszarze niezależnych inicjatyw artystycznych.
Od roku 1990 publikację OBIEGU przejęło Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.Książka AR stanowi próbę podsumowania 30 letniej historii jednego z najważniejszych polskich teatrów alternatywnych.
Jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o społecznej historii i wszechstronnych działaniach twórczych tego zespołu.
Zawiera opracowania krytyczne autorów ( Tadeusz Nyczek, Marcin Giżycki, Tomasz Plata ) komentujących działalność Akademii Ruchu zarówno w kontekście doświadczeń teatru jak i sztuk wizualnych - akcji plastycznej i performance art.
Twórca i kierownik artystyczny Akademii Ruchu Wojciech Krukowski wypowiada się zarówno w ramach przedruków wcześniejszych wypowiedzi i wywiadów, jak i w formie eseju sumującego wspólne doświadczenie zespołu, którego sposób pracy ilustrują dokumentacyjne zapisy procesu twórczego oraz kalendarium najważniejszych dokonań.
Książka przygotowana do druku przez Tomasza Platę zawiera zawiera 196 stron i ok. 300 fotografii.

Jest do nabycia:
w księgarniach - "spis_treści" na Zamku Ujazdowskim, "Księgarnia artystyczna" w Zachęcie;
oraz przez kontakt z promocją AR: poczta@akademiaruchu.art.pl, tel. 0 510 057 140

w cenie 30 zł


Książka Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji. stanowi próbę stworzenia rzeczowego udokumentowania aktywności grupy twórczej, Akademii Ruchu, wychodzącej poza ramy określonej, scenicznej formuły wypowiedzi. Zakres tematyczny obejmuje bardzo wszechstronną, z pogranicza różnych dyscyplin, działalność AR w środowisku społecznym - spektakle, prezentacje w galeriach, akcje uliczne i działania w różnorodnych płaszczyznach obszaru miasta, animacje kulturowe, warsztaty, publikacje.

Jest do nabycia:
w księgarniach - "spis_treści" na Zamku Ujazdowskim, "Księgarnia artystyczna" w Zachęcie;
oraz przez kontakt z promocją AR: poczta@akademiaruchu.art.pl, tel. 0 510 057 140

w cenie 35 zł